Nomy Overwatch Settings

Nomy
Nomy

Nomy

Nomy Mouse Settings

DPI: 3200

Sensitivity: 1.50

eDPI: 4800

cm = 360°: 28.86

Zoom Sensitivity: 38

HZ: 1000

Nomy Video Settings

Resolution: 1920×1080

HZ: 240

FOV: 103

Render Scale: 100%